Polityka prywatności

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu https://akwilon-polska.com.pl

W celu spójności tekstu w dalszej jego części treść https://akwilon-polska.com.pl została zastąpiona zwrotem nasza domena (oczywiście w odpowiedniej formie gramatycznej)

Niniejsza strona opisuje, jak nasza domena gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników strony nasza domena

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności lub podmiotów trzecich

Zaznaczam, że w przyszłości polityka prywatności może ulec zmianom. Za każdym razem, kiedy zostaną one dokonane będą one publikowane na niniejszej stronie, dlatego zachęcam do odwiedzania tej strony w celu sprawdzenia aktualnych informacji.

Administratorem domeny nasza domena jest osoba prywatna. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez odpowiedni formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

1.Ochrona prywatności

a/ nasza domena gwarantuje Użytkownikom serwisu (katalogu, forum, bloga) naszej domeny prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Równocześnie zaznaczamy, że w pełni respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników naszej domeny

b/ nasza domena umożliwia korzystanie (czytanie) ze swoich serwisów w sposób anonimowy (wyjątek stanowią pliki cookie, których działania są uzależnione od ustawień przeglądarki użytkownika), jednak ich całkowite zablokowanie w przeglądarce może spowodować, iż strona nie będzie w pełni funkcjonalna.

c/przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się tylko w przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu umożliwienia świadczenia danej Usługi (o ile taka sytuacja dotyczy danego serwisu) lub w celach analitycznych (sprawdzenie liczby wejść na stronę itp.)

d/o ile w naszej domenie zostało umożliwione dokonanie wpisów w postaci komentarzy lub ocen, do ich dodania wymagane jest podanie adresu mailowego. Adres mailowy nie będzie wykorzystywany w żaden inny sposób jak do kontaktu z osobą która dokonała danego wpisu.

e/podobnie podanie adresu mailowego jest wymagane przy jakiejkolwiek korespondencji z serwisem poprzez wykorzystanie formularzy kontaktowych. Adresy te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko do prowadzenie korespondencji mailowej z osobą, która skorzystała z danego formularza.

e/nie gromadzimy danych w żadnych innych celach, niż wyżej opisane.

2.Ochrona danych osobowych

a/ Gdzie znajdują się najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Najważniejsze informacje są publikowane odpowiednio w regulaminie strony (o ile dany serwis takowego wymaga, niniejszej stronie (polityka prywatności), natomiast sposób kontaktu z nami w przypadkach zgłoszenia naruszenia danych osobowych lub żądaniu ich usunięcia określone są na podstronie kontakt w odpowiednich zakładkach.

b. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi dostępnych na naszej domenie ?

Są to typowe dane internetowe, które w zależności od danej strony oraz usługi mogą obejmować informacje o: odwiedzanych stronach serwisu, czasach tych wizyt oraz ich aktywności, informacji o urządzeniu końcowym, a w szczególności jego numerze IP oraz w sporadycznych przypadkach jego lokalizacji, używanej przeglądarce internetowej, atrybutach kampanii marketingowych, adresach źródłowych przekierowań na naszą stronę.

W przypadku dokonania zakupu usług czy to przez serwis zewnętrzny czy też bezpośrednią umowę, każdorazowo po spełnieniu warunków określonych w opisie usługi wystawiana jest faktura VAT (również VAT proforma). Faktura VAT (jak i VAT proforma) i dane niezbędne do jej wystawienia są przechowywane na zewnętrznym serwerze, który nie jest podłączony do sieci. Po wystawieniu faktury (VAT proforma jak i VAT) konkretny konkretny plik PDF zawierający takową fakturę jest kopiowany na urządzenie pamięci zewnętrznej w celu wysłania jako załącznik maila do kupującego. Po tej czynności plik PDF jest usuwany z urządzenia pamięci zewnętrznej. Równocześnie dane wynikające z faktur są przekazywane do zewnętrznej firmy księgowej w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych oraz w postaci plików JPK do właściwego Urzędu Skarbowego

3. Czas przechowywania danych.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. W przypadku plików cookies, okres ich przechowywania wraz z określonymi zasadami są opisane w odrębnym punkcie poświęconym tylko plikom cookies

W przypadku danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (w tym i VAT proforma) oraz plików JPK dane te są przechowywane zgodnie z obowiązkiem wynikającym z odpowiednich ustaw i przepisów podatkowych obowiązujących na terenie Polski

4. Udostępnianie Twoich danych

Nasza domena dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych użytkowników serwisu, Jednak na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym w tym analizującym ruch na stronie, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi mamy podpisane umowy, dotyczące obsługi informatycznej strony (łącze, hosting itp.) W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Jednocześnie informujemy iż cześć z dostawców ma siedzibę poza Polską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. Głownie dotyczy to serwisów społecznościowych takich jak Facebook, jednak dostawcy Ci mają obowiązek przestrzegać RODO pomimo iż ich siedziba znajduje się poza UE, co nakazują odpowiednie przepisy europejskie.

5. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

– zawarcie i wykonanie umowy związanej z dostępem do dodatkowych funkcji serwisu poprzez rejestrację, dostępnych tylko po rejestracji (w przypadkach budzących obawy Administratora, że rejestracja konta następuje w celu podejmowania działań sprzecznych z prawem, jak również nieetycznych [spam] Administrator ma prawo odmówić rejestracji konta i w trybie natychmiastowym usunąć wszelkie podane dane za wyjątkiem numeru IP, który zostanie wprowadzony na tzw. czarną listę uniemożliwiająca ponowną rejestrację (dotyczy to głównie prób rejestracji poprzez tzw. boty)

-zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów serwisu oraz wyrażona zgoda na np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z zasadami stosowania plików cookies opisanymi w kolejnych punktach

-realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane w takiej sytuacji są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom związanym z usługami internetowymi, wykrywaniu prób działań nielegalnym i/lub nieetycznych. A także dla celów analitycznych. Informujemy również o tym, że w przypadku danych wykorzystywanych w celach analitycznych są one łączone z danymi innych użytkowników na potrzeby sporządzania analiz i raportów. Takie informacje pozwalają nam na dopasowanie świadczonych usług do konkretnego serwisu, podejmowania decyzji rozwojowych oraz oferowanie wyższej jakości usług, natomiast nie wykorzystujemy ich w celach dopasowanie reklam itp.

6. Twoje prawa:

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies (te ostatnie ustawiasz w opcjach swojej przeglądarki),

b. prawo do wniesienia:

-sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;

-uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej domeny z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, nasza domena jak i jej Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego

f. prawo do ich przenoszenia np. w przypadku gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (we wniosku należy wskazać jeden przypadek):

-jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

-jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;

-jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

-jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – szczegóły znajdziesz na stronie – https://giodo.gov.pl/579
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez odpowiedni formularz kontaktowy znajdujący się na stronie kontakt. Wnioski można kierować za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej

W celu realizacji Twojego żądania, jestem zobowiązana do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Serwis nasza domena w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci odpowiedzi co do działań podjętych w związku z Twoim żądaniem. W przypadkach uzasadnionych z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę zgłoszeń termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Równocześnie informujemy, że w przypadku gdyby Twoje żądanie okazałoby się nadmierne, a w szczególności ze względu na swój nagminny charakter bądź nieuzasadnione, to Administrator naszej domeny w może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku bądź odmowy podjęcia działań.

7.Polityka Cookies

Opisujemy tu zasady wykorzystania informacji dostarczanych przez Użytkowników w trakcie korzystania ze stron internetowych zarządzanych przez Administratora

Bardzo ważne. Z technologii cookies i podobnych NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (na przykład imię czy nazwisko). Cookies NIE ma najmniejszego wpływu na sprzęt czy oprogramowanie użytkownika. Pliki Cookies naszej domeny może odczytać wyłącznie nasza domena

a/ Czym są Cookies…

Cookies, zwane inaczej ciasteczkami to drobne porcje informacji zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania internetu. Dlaczego wszyscy używają plików cookies? Ponieważ to właśnie dzięki plikom Cookies strony internetowe zapamiętują preferencje użytkownika. To właśnie dzięki nim strony „pamiętają” preferencje takie jak odpowiednia lokalizacje dla prognozy pogody jaka ma być wyświetlana, na przykład mieszkasz w Warszawie, ale na stronie ustawiasz, ze chcesz mieć podawaną pogodę dla Szczecina, za to aby te ustawiania zostały zapamiętana odpowiadają właśnie pliki Cookies.

b/Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują naszą domenę do potrzeb użytkownika?

Pliki cookies analityczne poprzez informacje w nich zapisane pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników, a nam dają możliwość analizy odbioru i zasięgu usług oferowanych w zakresie serwisu nazwa domeny, przez co jesteśmy wstanie pracować nad ulepszeniem serwisu.

„Ciasteczka” służące uwierzytelnianiu umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji (zalogowaniu) udostępniając równocześnie szereg udogodnień dla Użytkownika takich jak ułatwienie przy logowaniu, uzupełnianie treści wskazanych przez Użytkownika itp.

c/Umożliwianie stosowania plików Cookies oraz innych podobnych technologii w naszej domenie przez podmioty trzecie jest też możliwa poprzez skorzystanie z wtyczki serwisów społecznościowych takich jak Facebook – w naszym serwisie znajdują się odpowiednie przyciski powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach serwisu umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając danego przycisku np. „Lubię to” lub Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Szczegóły tych zasad są opisane na stronie polityka prywatności Facebook – https://www.facebook.com/privacy

Na podobnej zasadzie są wykorzystywane wtyczki w serwisach:

– Google (w szczególności tyczy się to Google+ oraz Google Adsence) Informacje o polityce prywatności Google znajdziesz na stronie polityki prywatności Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

-Insagram – informacje o polityce prywatności znajdziesz pod linkiem polityki prywatności Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388

– Twitter – informacje o polityce prywatności znajdziesz na stronie dotyczącej polityki prywatności Twitter –https://twitter.com/en/privacy

-sprzedajemy.pl – informacje o polityce prywatności serwisu znajdują się pod adresem https://sprzedajemy.pl/polityka-prywatnosci

-ebay.pl – informacje o polityce prywatności serwisu znajdują się na stronach – „oświadczenie o prywatności” (strona w języku polskim) oraz „centrum prywatności” (strona w języku angielskim)

Sprawdzenie poszczególnych informacji odnośnie polityki prywatności wyżej wymienionych serwisów wiąże się z przeniesieniem na odpowiednie strony tych serwisów i podlega już pod ich politykę prywatności

d/Blokowanie plików Cookies

W każdej chwili gdy nie będziesz chciał otrzymywać plików Cookies, Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w sposób dla niego najbardziej odpowiedni, nie mniej informujemy z tym miejscu, ze tego rodzaju działania mogą spowodować, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla uwierzytelnienia, bezpieczeństwa czy preferencji użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu, a w skrajnym przypadku nawet uniemożliwić korzystanie Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z naszej domeny ,a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu. Odpowiednie ustawienia dla swojej przeglądarki znajdziesz w sekcji Pomoc, która jest dostępna w każdej przeglądarce